عکاس ناشی

جمعه 8 دی 1391

قلب

خودم با دست روی خاک کشیدم.

بعد دستا مو شستم