عکاس ناشی

چهارشنبه 6 دی 1391

فردوسی

اینجا مشهد

سقف آرامگاه فردوسی

خیلی قشنگه

عید که رفته بودیم گرفتم